พระอาจารย์มั่น         พระอาจารย์ฝั้น        พระธาตุเชิงชุม          ประตูเมือง               ปราสาทผึ้ง


 

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน


นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร

Search

Main Menu


<< สาระ...น่ารู้ >>

   ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอีเล็กทรอนิกส์
 OTOP
สกลนคร

 
  RoadMap มหาดไทย
  คลังข้อมูลภูมิปัญญา OTOP
 
กระบวนการจัดทำแผนชุมชน

TOT
e-market.com

สินค้า  OTOP

KM การจัดการความรู้"การบริหารการจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ"
 
 
 
 
 
 
 
   
 ค้นหา โดย Google.com
ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร
ฟังวิทยุออนไลท์ สวท.สกลนคร
 
 
 ก้าวหน้าสู่  Asean


วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน "ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่งคง"                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

                                          

        
      
         นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัด
สกลนคร  เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฎิบัติงานตามโครงการ " จังหวัดสกลนคร ใสสะอาด " รางวัล
ชนะเลิศ ประจำปีงบประมาณ  2558  จากนายบุญส่ง
เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่
29  กันยายน  2558  ณ  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

       นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัดสกล
นคร รับรางวัลข้าราชการครุฑทองคำ จากกรมการพัฒนา
ชุมชน ในงาน "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ"
ณ Hall  6-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคเมือง
ทองธานี อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันที่
10-13 กันยายน  2558  มีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้
       1.มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้นำชุมชน
       2.ประกวดหน่วยงานผลงานนวัตกรรมดีเด่น
       3.นิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
       4.นำเสนอผลงานวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม
       5.มอบรางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
       6.การแสดงศิลปวัฒนธรรม  4  ภาค
        นางไพเราะ  รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขต 11 ตรวจเยี่ยมนิทรรศการโครงการมนุษย์ทองคำสร้างสรรค์เศรษฐกิจพอเพียง สร้างสุข
ของจังหวัดสกลนคร ในการประกวดโครงการริเริ่มสร้าง
สรรค์คำรับรองการปฎิบัติราชการภายในหน่วยงาน (IPA)  ปี พ.ศ. 2558  ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
        นางไพเราะ  รอยตระกูล  ผู้ตรวจราชการกรมการ   พัฒนาชุมชน เขต 11 ตรวจประเมินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคัดสรรค์บุคลากร กรมการพัฒนาชุมชน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี  2558  โดยมีนายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม      พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 6 ก.ค 2558 ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
        นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร  ประธานคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐ
กิจพอเพียง " อยู่เย็น  เป็นสุข "  ปี  2558  รอบที่  2 พร้อมคณะกรรมการ ฯ  ติดตามตรวจเยี่ยมบ้านคำข่า หมู่ที่
4  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่
19  มิถุนายน  2558  โดยมี นายอำเภอพรรณานิคม ให้
การต้อนรับ
       นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัดสกลนคร
ประธานคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
"อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2558
พร้อมคณะกรรมการ ฯ ได้ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รอบแรก จำนวน 18 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. -
8 มิ.ย. 2558 เป็นที่เรียบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อดำเนินการในรอบที่ 2 ซึ่งมีนายบุญส่ง เตชะ
มณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน
        นางไพเราะ  รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขต 11  ตรวจเยี่ยมประเมิน และคัดเลือกศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากต้นแบบ ที่อำเภอ
พรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  โดยมีนายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ ณ ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม และศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อ.พรรณานิคม  เมื่อวันที่  24  เมษายน  2558
       นายพัณณ์เดชน์  ศรีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จ)
โดย นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมาย นายชัยรัตน์  สุวัตธิกะ  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงานความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 22  เมษายน  2558  ณ  ห้องประชุมเทสรังสี  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
 เท      นายขวัญชัย  วงศ์นิติกร  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน และชมรม
แม่บ้านพัฒนาชุมชน  ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ  ในงานกาชาด ปี  2558  ณ
สวนอัมพร บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  30  มี.ค 2558  ในการนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ได้ถวายของที่ระลึก เป็นรูปแพะที่ทำมาจากไข่นกกระจอก
เทศ  ( OTOP จังหวัดสมุทรปราการ )
       นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร และคณะอนุกรรมการความร่วมมือ  9  จังหวัด
3 ประเทศ (ไทย เวียดนาม และลาว ) ร่วมในพิธีเปิดงาน
OTOP  Paradise  สวรรค์นักช้อป  OTOP  สู่อาเซียน โดย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสกลนคร จำนวน  5 ล้านบาท  เมื่อวันที่  27  มีนาคม  2558  ณ  สนามมิ่งเมือง  อ.เมือง  จังหวัดสกลนคร
    นางสายพิรุณ  น้อยศิริ  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานในพิธีเปืดการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) รุ่นที่  2  จำนวน  100  คน เมื่อ
วันที่  22  มีนาคม  2558  ณ  วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน
อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ในรุ้นนี้ สพจ.สกลนครมีข้่ราชการในสังกัด เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน  2  คน คือ
       1. นายอัคริเดช  ทองหมั้น  นวช.ชำนายการ
       2. นางขนิษฐา  เปรี่ยมดี     นวช.ชำนาญการ
    ในนาม สพจ.สกลนคร ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
    นายขวัญชัย  วงศ์นิติกร  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานในพิธีเปิด ร้าน OTOP  ที่สนามบินนานาชาติ
จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับ
และมี นายวาทกานต์  ช่อแก้ว  พัฒนาการจังหวัดกระบี่เป็น
ผู้กล่าวรายงาน  และมีผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
  ดร.ขนิษฎา  กาญจนรังสีนนท์  ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชน บรรยายวิชา นวัตกรรมในงานพัฒนาชุมชน
หลักสูตร นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นบพ.)
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่  4 มีนาคม  2558  ณ วิทยาลัยการพัฒนา
ชุมชน อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  โดยมีนางมุกดา
บุตรละคร  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.วานรนิวาสจังหวัดสกลนคร  เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 1
  นายขวัญชัย  วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้แสดงความยินดีกับข้าราชการทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร"นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง"(นบพ.) จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ  100 คน สำหรับจังหวัดสกลนครได้รับการคัดเลือก  จำนวน  3  คน  ดังนี้
       1.นางมุกดา  บุตรละคร       รุ่นที่ 1
       2.นายอัคริเดช  ทองหมั้น    รุ่นที่ 2
       3.นางขนิษฐา  เปรี่ยมดี       รุ่นที่ 2
  นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน การถ่ายทอดตัวชี้วัดคำรับรองการปฎิบัติราชการสู่บุคคลและข้อตกลงการปฎิบัติราชการ ฯ (ข้อตกลงต้นรอบ)  รอบที่ 1เมื่อวันที่  27  ก.พ 2558  ณ รร.สกลแกรนด์พาเลซ  อ.เมืองจังหวัดสกลนคร
  นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการมอบรางวัลการประกวดร้าน OTOP ในงานกาชาดรวมน้ำใจ ไทสกล ประจำปี  2558  ในที่ประชุมกรมการจังหวัด เมื่อวันที่ 29 มกราคม  2558   อำเภอที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้  รางวัลที่ 1  อำเภออากาศอำนวย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอพังโคน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอวาริชภูมิ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3 อำเภอโคกศรีสุพรรณ


รวมหนังสือราชการ /สั่งการ/เอกสารราชการ/ข้อมูลข่าวสาร

 สำเนารายงานการประชุม ศจพ.สน.สกลนคร  ครั้งที่ 2/2557  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดที่นี่
 หนังสือจังหวัดสกลนคร เรื่องโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำระบบสารสนเทศฯ
 แบบจัดทำแผนปฏิบัติการ(Action Plan) รายสัปดาห์/รายเดือน 2558  ดาวน์โหลด ที่นี่
 แบบรายงานทะเบียนรายชื่อคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล
 หนังสือ จังหวัดสกลนคร เรื่องโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย1 และ 2    ดาวน์โหลดที่นี่
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 ดาวน์โหลด  แบบสอบถาม การศึกษาการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
 ดาวน์โหลด  เอกสารการจัดทำหมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
หลักเกณฑ์การคัดเลือก อปท.ดีเด่น
 กรอบข้อตกลงรายทีม สพอ. /  สพจ. คลิ๊กโหลดที่นี่   และ  แบบประเมินต้นรอบรายบุคคล คลิ๊กโหลดที่นี่
 เป้าหมายหมู่บ้านและตำบล ของการอบรมฯ  ผลประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย
 สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและครณะทำงานฯ(ศจพ.จ.สน.) ครั้งที่ 2/2556
 แบบแสดงความจำนงค์ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจน ภายใต้แนวคิด "มหกรรมแก้จน สร้างคน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน"  และแนวคิด "ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้"
 เอกสารประกอบการอบรมการสร้างวิทยากรกระบวนการแผนชุมชนระดับตำบล    ดาวน์โหลด ที่นี่
 หนังสือจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557 (เขตเมือง)  ดาวน์โหลด ที่นี่
  แบบรายงานผลความก้าวหน้าฯ(ส่งจังหวัด ทุกวันที่  10 และ 25 ของทุกเดือน)
 หนังสือจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2557 (เขตชนบท) ดาวน์โหลด ที่นี่
 แบบรายงานผลความก้าวหน้าฯ จปฐ (ส่งจังหวัดทุกวันที่ 10 และ 25 ของทุกเดือน)
 ดาวน์โหลด หนังสือจังหวัดสกลนคร การดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ   และ    แบบรายงานข้อมูครัวเรือนที่คกเกณฑ์
 หนังสือจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขับเคลื่แนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน(ทั้งประเทศ)เพิ่มขึ้น ดาวน์โหลด ที่นี่
ดาวน์โหลด  สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๑๕๙๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๖  เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวนประชากรตามข้อมูล จปฐ. จังหวัดสกลนคร   ปี 2556      ปี 2555
 1.ข้อมูล คร.ยากจน    2.แบบวิเคราะห์    3.แบบแผนปฎิบัติการฯ   4. แบบสมุดบันทึก    5. แบบรายงานผล
แนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต    คลิ๊กดาวน์โหลด ที่นี่
และแบบทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านต้นแบบเป้าหมาย
 แบบรายงานทะเบียนรายชื่อคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ
 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ อสพ. รุ่น 68
 

Side Page


 สถิติวันนี้ 87 คน
 สถิติเมื่อวาน 147 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1018 คน
42854 คน
492044 คน
เริ่มเมื่อ 2008-03-10

News พช.

 

 

นายอดิศักดิ์  เทพอาสน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

 เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ(สพอ.) 18 อำเภอ

 สพอ.เมืองสกลนคร
 สพอ.กุสุมาลย์
 สพอ.กุดบาก
สพอ.พรรณานิคม
สพอ.พังโคน
สพอ.วาริชภูมิ
สพอ.นิคมน้ำอูน
สพอ.วานรนิวาส
สพอ.คำตากล้า
สพอ.บ้านม่วง
สพอ.อากาศอำนวย
 สพอ.สว่างแดนดิน
สพอ.ส่องดาว
สพอ.เต่างอย
สพอ.โคกศรีสุพรรณ
สพอ.เจริญศิลป์
สพอ.โพนนาแก้ว
 สพอ.ภูพาน

]ลิ๊งหน่วยงานราชการ

กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการปกครอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสกลนคร
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สกลนคร
http://sakonnakhon.cdd.go.th/รวมดาวน์โหลดโปรแกรม
cdd  support

 

สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอาวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)

http://sakonnakhon.cdd.go.th/