พระอาจารย์มั่น         พระอาจารย์ฝั้น        พระธาตุเชิงชุม          ประตูเมือง               ปราสาทผึ้ง


                                                                                                             

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน


นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร

Search

Main Menu<<รวม Link OTOP >>

      ศูนย์ศิลปาชีพบ้าน              กุดนาขาม
           OTOP                  บ้านโนนเรือ                สกลนคร  
  RoadMap มหาดไทย
           บ้านสวน                  OTOP

 
กระบวนการจัดทำแผนชุมชน

TOT
e-market.com

สินค้า  OTOP

KM การจัดการความรู้"การบริหารการจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ"
 
 
 
 
 
 
 
   
 ค้นหา โดย Google.com
ท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร
ฟังวิทยุออนไลท์ สวท.สกลนคร
 
 
 ก้าวหน้าสู่  Asean


วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน "ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่งคง"                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

                                                                

       
     นายอดิศักดิ์  เทพอาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอละ 3 คน รวม  56 คน
ระหว่างวันที่  16 - 18  พฤศจิกายน  2558  ณ โรงแรม   
สกลแกรนด์พาเลซ  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร โดยมีนายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัดสกลนครและพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอให้การต้อนรับ
      
         นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัด
สกลนคร  เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฎิบัติงานตามโครงการ " จังหวัดสกลนคร ใสสะอาด " รางวัล
ชนะเลิศ ประจำปีงบประมาณ  2558  จากนายบุญส่ง
เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่
29  กันยายน  2558  ณ  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

       นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัดสกล
นคร รับรางวัลข้าราชการครุฑทองคำ จากกรมการพัฒนา
ชุมชน ในงาน "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ" ณ Hall  6-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน  2558  มีกิจกรรมที่สำคัญดังนี้
       1.มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้นำชุมชน
       2.ประกวดหน่วยงานผลงานนวัตกรรมดีเด่น
       3.นิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
       4.นำเสนอผลงานวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม
       5.มอบรางวัลบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น
       6.การแสดงศิลปวัฒนธรรม  4  ภาค
        นางไพเราะ  รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขต 11 ตรวจเยี่ยมนิทรรศการโครงการมนุษย์ทองคำสร้างสรรค์เศรษฐกิจพอเพียง สร้างสุข
ของจังหวัดสกลนคร ในการประกวดโครงการริเริ่มสร้าง
สรรค์คำรับรองการปฎิบัติราชการภายในหน่วยงาน (IPA)  ปี พ.ศ. 2558  ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
        นางไพเราะ  รอยตระกูล  ผู้ตรวจราชการกรมการ   พัฒนาชุมชน เขต 11 ตรวจประเมินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคัดสรรค์บุคลากร กรมการพัฒนาชุมชน ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี  2558  โดยมีนายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 6 ก.ค 2558 ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
        นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร  ประธานคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐ
กิจพอเพียง " อยู่เย็น  เป็นสุข "  ปี  2558  รอบที่  2 พร้อมคณะกรรมการ ฯ  ติดตามตรวจเยี่ยมบ้านคำข่า หมู่ที่ 4  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2558  โดยมี นายอำเภอพรรณานิคม ให้การต้อนรับ
       นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ประธานคณะกรรมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2558 พร้อมคณะกรรมการ ฯ ได้ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รอบแรก จำนวน 18 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. - 8 มิ.ย. 2558 เป็นที่เรียบแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อดำเนินการในรอบที่ 2 ซึ่งมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน
        นางไพเราะ  รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขต 11  ตรวจเยี่ยมประเมิน และคัดเลือกศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากต้นแบบ ที่อำเภอ
พรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร  โดยมีนายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับ ณ ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม และศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อ.พรรณานิคม  เมื่อวันที่  24  เมษายน  2558
       นายพัณณ์เดชน์  ศรีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.จ) โดย นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมาย นายชัยรัตน์  สุวัตธิกะ  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รายงานความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 22  เมษายน  2558  ณ  ห้องประชุมเทสรังสี  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
       นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร และคณะอนุกรรมการความร่วมมือ  9  จังหวัด
3 ประเทศ (ไทย เวียดนาม และลาว ) ร่วมในพิธีเปิดงาน
OTOP  Paradise  สวรรค์นักช้อป  OTOP  สู่อาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสกลนคร จำนวน  5 ล้านบาท  เมื่อวันที่  27  มีนาคม  2558  ณ  สนามมิ่งเมือง  อ.เมือง  จังหวัดสกลนคร
    นางสายพิรุณ  น้อยศิริ  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานในพิธีเปืดการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานพัฒนาชุมชน (นบพ.) รุ่นที่  2  จำนวน  100  คน เมื่อวันที่  22  มีนาคม  2558  ณ  วิทยาลัยการพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  ในรุ้นนี้ สพจ.สกลนครมีข้่ราชการในสังกัด เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน  2  คน คือ
       1. นายอัคริเดช  ทองหมั้น  นวช.ชำนายการ
       2. นางขนิษฐา  เปรี่ยมดี     นวช.ชำนาญการ
    ในนาม สพจ.สกลนคร ขอแสดงความยินดีด้วยครับ
    นายขวัญชัย  วงศ์นิติกร  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็นประธานในพิธีเปิด ร้าน OTOP  ที่สนามบินนานาชาติจังหวัดกระบี่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้การต้อนรับและมี นายวาทกานต์  ช่อแก้ว  พัฒนาการจังหวัดกระบี่เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมีผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
  ดร.ขนิษฎา  กาญจนรังสีนนท์  ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการ
พัฒนาชุมชน บรรยายวิชา นวัตกรรมในงานพัฒนาชุมชน
หลักสูตร นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง (นบพ.)
รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่  4 มีนาคม  2558  ณ วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  โดยมีนางมุกดาบุตรละคร  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.วานรนิวาสจังหวัดสกลนคร  เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 1
  นายขวัญชัย  วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้แสดงความยินดีกับข้าราชการทุกท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตร"นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง"(นบพ.) จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ  100 คน สำหรับจังหวัดสกลนครได้รับการคัดเลือก  จำนวน  3  คน  ดังนี้
       1.นางมุกดา  บุตรละคร       รุ่นที่ 1
       2.นายอัคริเดช  ทองหมั้น    รุ่นที่ 2
       3.นางขนิษฐา  เปรี่ยมดี       รุ่นที่ 2
  นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีลงนามคำรับรองการปฎิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน การถ่ายทอดตัวชี้วัดคำรับรองการปฎิบัติราชการสู่บุคคลและข้อตกลงการปฎิบัติราชการ ฯ (ข้อตกลงต้นรอบ)  รอบที่ 1เมื่อวันที่  27  ก.พ 2558  ณ รร.สกลแกรนด์พาเลซ  อ.เมืองจังหวัดสกลนคร
  นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการมอบรางวัลการประกวดร้าน OTOP ในงานกาชาดรวมน้ำใจ ไทสกล ประจำปี  2558  ในที่ประชุมกรมการจังหวัด เมื่อวันที่ 29 มกราคม  2558   อำเภอที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้  รางวัลที่ 1  อำเภออากาศอำนวย  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 อำเภอพังโคน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อำเภอวาริชภูมิ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3 อำเภอโคกศรีสุพรรณ


รวมหนังสือราชการ /สั่งการ/เอกสารราชการ/ข้อมูลข่าวสาร

 หนังสื่อ จังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๙.๔ /ว ๒๐๔๖๖ ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เรื่องการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ
 ข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี  ๒๕๕๙  ดาวน์โหลดที่นี่
 หนังสื่อ จังหวัดสกลนคร  เรื่อง โครงการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน
 คำรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙, คำรับรองคุณภาพข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๙ และคำรับรองคุณภาพข้อมูลรวม ฯ
 หนังสือ จังหวัดสกลนคร เรื่องโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย1 และ 2    ดาวน์โหลดที่นี่
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 ดาวน์โหลด  แบบสอบถาม การศึกษาการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
 ดาวน์โหลด  เอกสารการจัดทำหมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
หลักเกณฑ์การคัดเลือก อปท.ดีเด่น

 
  

Side Page


 สถิติวันนี้ 6 คน
 สถิติเมื่อวาน 30 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1981 คน
3712 คน
500673 คน
เริ่มเมื่อ 2008-03-10

News พช.

 

 

นายอดิศักดิ์  เทพอาสน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร


 เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ(สพอ.) 18 อำเภอ

 สพอ.เมืองสกลนคร
 สพอ.กุสุมาลย์
 สพอ.กุดบาก
สพอ.พรรณานิคม
สพอ.พังโคน
สพอ.วาริชภูมิ
สพอ.นิคมน้ำอูน
สพอ.วานรนิวาส
สพอ.คำตากล้า
สพอ.บ้านม่วง
สพอ.อากาศอำนวย
 สพอ.สว่างแดนดิน
สพอ.ส่องดาว
สพอ.เต่างอย
สพอ.โคกศรีสุพรรณ
สพอ.เจริญศิลป์
สพอ.โพนนาแก้ว
 สพอ.ภูพาน

]ลิ๊งหน่วยงานราชการ

กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการปกครอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสกลนคร
สำนักงานจังหวัดสกลนคร
สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.สกลนคร
http://sakonnakhon.cdd.go.th/รวมดาวน์โหลดโปรแกรม
cdd  support

 

สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอาวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)

http://sakonnakhon.cdd.go.th/