พระอาจารย์มั่น         พระอาจารย์ฝั้น        พระธาตุเชิงชุม          ประตูเมือง               ปราสาทผึ้ง


 

 

นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม
พัฒนาการจังหวัดสกลนคร

Search

  การจัดการความรู้ KM

Main Menu 

<< สาระ...น่ารู้ >>

   ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอีเล็กทรอนิกส์
 OTOP
สกลนคร

 
  คลังข้อมูลภูมิปัญญา OTOP
 
กระบวนการจัดทำแผนชุมชน

TOT
e-market.com

สินค้า  OTOP

KM การจัดการความรู้"การบริหารการจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ"
 
 
 
 
 
 
 
 ดาวน์โหลด กระบวนการทำน้ำดื่มให้สะอาด
 ค้นหา โดย Google.com
แบบฟอร์มขอใช้  OA
 spot จปฐ. 2557
 ดาวน์โหลดโปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง ปี 2557  รุ่น  3.0.2วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน "ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่งคง"                                                                                                                                                                                                                                          นายพัณณ์เดชน์  ศรีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  และ
เป็นหัวหน้าคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ระดับจังหวัด เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานฯ  ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมเทสสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน(เขตเมือง)
  นายบุญสง่ เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
 นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร หัวหน้ากลุ่มฯ/หัวหน้าฝ่าย/พัฒนาการอำเภอและเต้าหน้าที่พันาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ ๖ เมาายน  ๒๕๕๗  ณมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
  จังหวัดสกลนคร จัดงาน"มหกรรม Shopping DuobleBonus ของดี
เมืองสกล" ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่  ๒๘ มีนาคม - ๒ เมษายน  ๒๕๕๗
 ณ สนามมิ่งเมือง  อำเภเมือง  สกลนครโดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์
 ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดงานในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗  มีนายสินชัย  ถนอมสิน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฯ และนายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดำเนินงานในครั้งนี้


คลิ๊กดูภาพการจัดงาน ที่นี่  คณะทำงานติดตามและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ระดับจังหวัด ร่วมติดตามการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบล
ท่าแร่ นำทีมโดยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายชัยรัตน์
 สุวัตธิกะ, นางสาวนันธิมา นากบุตรศรี  เลขานุการปลัด อบจ.สกลนคร, พัฒนาการอำเภอเมืองสกลนคร ซึ่งมีรองนายกฯเทศมนตรีเทศบาลตำบล
ปลัดเทศบาลตำบล,พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบล/ผู้จัดเก็บข้อมูล/
ผู้บันทึกข้อมูล ให้การต้อนรับการติดตาม นิเทศฯ ในวันที่ 26 มีนาคม  2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าแร่

 นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยและคณะทำงานขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนคร (ศจพ.จ.สน.) ครั้งที่ี่ 2 / 2557 ในวันที่ 24  มีนาคม  2557 ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
  จังหวัดสกลนคร  จัดแถลงข่าวงาน "มหกรรม Shopping Duoble Bonus ของดีเมืองสกล ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม  2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสกลนคร โดยมีนายพัณณ์เดชน์  ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร,นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัด,และประธานหอการค้าจังหวัดสกลนคร เป็นผู้แถลงข่าว ซึ่งมีดาราพิธีกรชื่อดัง  เป็นพิธีกรในการแถลงข่าว
  นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP รุ่น 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม  2557 ณ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร
  คณะทำงานติดตามและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ระดับจังหวัด นิเทศติดตามการบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ของเทศบาลตำบลบ้านม่วง ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  โดยมีนายชัยรัตน์ สุวัตธิกะ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นเลขานุการคณะทำงานฯ
  นายสินชัย  ถนอมสิน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นิเทศและติดตามคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
โดยมีนายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร  กล่าวต้อนรับและมอบหมายให้นายชัยรัตน์ สุวัตธิกะ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลฯ ของจังหวัดสกลนคร

 จังหวัดสกลนคร   จัดกิจกรรมเดินแฟชั่นผ้าไหมไทยและผ้าฝ้ายย้อมครามสกลนคร ในงานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2557 ในวันที่ 25มกราคม  2557 โดยมีนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม  พัฒนาการจังหวัดสกลนคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ
ซึ่งท่านผู้ว่าฯและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  ได้ให้เกียรติร่วมเดินแฟชั่นฯ
ในงานเดินแฟชั่นในครั้งนี้ด้วย

ดูภาพเพิ่มเติม  ที่นี่
  คณะกรรมการประกวดร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP พิจารณาให้คะแนน เพื่อจัดลำดับในการประกวด ในงานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาด จัหงัดสกลนคร ประจำปี 2557  นำโดยนายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนครเป็นประธานฯ
  พัฒนาการจังหวัดสกลนคร (นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเส้นทางการเมืองใสสะอาด
  หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายฯ/นักวิชาการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร   รับฟังนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทางระบบ TV. พช. ในวันที่ 29 - 30 ตุลาคม  2556  โดยท่านรองฯพิสันติ์  ประทานชวโน และ ท่านรองฯมนตรี  นาคสมบูรณ์  ได้สอบถามจังหวัดสกลนคร   ผ่านทางระบบ TV พช.ด้วย
  นายสิทธะชัย  รังสิกรรพุม พัฒนาการจังหวัดสกลนคร ประชุมหัวหน้ากลุ่มฯ/หัวหน้าฝ่าย/นักวิชาการพัฒนาและเจ้าหน้าที่ชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนตุลาคม  2556  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม  2556  ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
   จังหวัดสกลนคร  แสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP  ในงาน OTOP ของดีเมืองสกลนคร  โดยมีนายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานในการเปิดงาน ในวันที่ 2 ตุลาคม   ๒๕๕๖  ณ บริเวณ ชั้น 1 ห้างโบินสันสกลนคร

 
เชิญดาวน์โหลดสปอต รณรงค์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2557 ที่นี่

 สินค้า OTOP

       จังหวัดสกลนคร รณรงค์ใช้ผ้าย้อมคราม เพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของผ้าย้อมครามและเป็นการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามให้พื้นที่จังหวัดสกลนคร  ซึ่งจังหวัดสกลนคร ได้กำหนดให้ข้าราชการแต่งกายด้วยผ้าย้อมครามทุกวันศุกร์  สามารถสั่งซื้อ"ผ้าย้อมครามลายสะเก็ดธรรม"  โดยสั่งซื้อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร  หรือสั่งซื้อจากกลุ่มผู้ผลิตโดยตรง และสามารถดูตัวอย่างลายผ้าได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศาลากลางจังหวัดสกลนคร   โทร.0-4271-1554 ทุกวัน เวลาราชการ

<< เสื้อสูทชาย ลายสะเก็ดธรรม 


 

รวมหนังสือราชการ /สั่งการ/เอกสารราชการ/ข้อมูลข่าวสาร

 ดาวน์โหลด พื้นที่ จปฐ. (เขตชนบท)    และ  พื้นที่ข้อมูลพื้นฐาน (เขตเมือง)   
 กรอบข้อตกลงรายทีม สพอ. /  สพจ. คลิ๊กโหลดที่นี่   และ  แบบประเมินต้นรอบรายบุคคล คลิ๊กโหลดที่นี่
 เป้าหมายหมู่บ้านและตำบล ของการอบรมฯ  ผลประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย
 สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและครณะทำงานฯ(ศจพ.จ.สน.) ครั้งที่ 2/2556
 แบบแสดงความจำนงค์ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจน ภายใต้แนวคิด "มหกรรมแก้จน สร้างคน สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน"  และแนวคิด "ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้"
 เอกสารประกอบการอบรมการสร้างวิทยากรกระบวนการแผนชุมชนระดับตำบล    ดาวน์โหลด ที่นี่
 หนังสือจังหวัดสกลนคร เรื่องการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2557 (เขตเมือง)  ดาวน์โหลด ที่นี่
  แบบรายงานผลความก้าวหน้าฯ(ส่งจังหวัด ทุกวันที่  10 และ 25 ของทุกเดือน)
 หนังสือจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2557 (เขตชนบท) ดาวน์โหลด ที่นี่
 แบบรายงานผลความก้าวหน้าฯ จปฐ (ส่งจังหวัดทุกวันที่ 10 และ 25 ของทุกเดือน)
 ดาวน์โหลด หนังสือจังหวัดสกลนคร การดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ   และ    แบบรายงานข้อมูครัวเรือนที่คกเกณฑ์
 หนังสือจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขับเคลื่แนตัวชี้วัดที่ 1.1.6 รายได้ครัวเรือน(ทั้งประเทศ)เพิ่มขึ้น ดาวน์โหลด ที่นี่
ดาวน์โหลด  สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๑๕๙๖ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๕๖  เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวนประชากรตามข้อมูล จปฐ. จังหวัดสกลนคร   ปี 2556      ปี 2555
 1.ข้อมูล คร.ยากจน    2.แบบวิเคราะห์    3.แบบแผนปฎิบัติการฯ   4. แบบสมุดบันทึก    5. แบบรายงานผล
แนวทางการดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต    คลิ๊กดาวน์โหลด ที่นี่
และแบบทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านต้นแบบเป้าหมาย


Side Page


 สถิติวันนี้ 135 คน
 สถิติเมื่อวาน 212 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3712 คน
18634 คน
352619 คน
เริ่มเมื่อ 2008-03-10

News พช.

 

นายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร


 เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ(สพอ.) 18 อำเภอ

  สพอ.เมืองสกลนคร1
สพอ.กุสุมาลย์

 พัฒนาชุมชน อ.กุดบาก

สพอ.พรรณานิคม
สพอ.พังโคน
สพอ.วาริชภูมิ
สพอ.นิคมน้ำอูน
สพอ.วานรนิวาส
สพอ.คำตากล้า
สพอ.บ้านม่วง
สพอ.อากาศอำนวย
สพอ.สว่างแดนดิน
สพอ.ส่องดาว
  สพอ.เต่างอย
สพอ.โคกศรีสุพรรณ
สพอ.เจริญศิลป์
สพอ.โพนนาแก้ว
 สพอ.ภูพาน

]ลิ๊งหน่วยงานราชการ

กระทรวงมหาดไทย
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมการปกครอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสกลนคร
สำนักงานจังหวัดสกลนครรวมดาวน์โหลดโปรแกรม
cdd  support

 

สนง.พัฒนาเทคโนโลยีอาวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)

ดูย้อนหลัง