PORSORSAKON.COM

งานการเงินและบัญชี  ฝ่ายอำนวยการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร 

 

   ข้อมูลข่าวสาร     เมนูหลักงานการเงินและบัญชี ฝ่ายอำนวยการ

 

        งานการเงินและบัญชี เป็นหน่วยงานหนึ่งในฝ่ายอำนวยการตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับ และเบิกจ่ายเงินทุกประเภท  การจัดทำบัญชี  การรายงานข้อมูลทางการเงิน  การจัดทำและควบคุมงบประมาณ  และดำเนินงานด้านการบริหารวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

        งานการเงินและบัญชี ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร มีบุคลากร  จำนวน  3  ราย  และมีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  รายละเอียดดังนี้

 

1. นางกมลรัตน์  ศรีสุทัศน์  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • เบิกจ่ายเงินตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และจังหวัด
 • เบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท
 • เงินยืมราชการ และเงินยืมนอกงบประมาณ
 • แผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
 • รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณส่งกรม/จังหวัด/การประชุมประจำเดือน
 • งานฌาปนกิจสงเคราะห์จังหวัด
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2. นางสาวทัศนาภรณ์  จิรารักษ์   ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • เบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ, ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์, ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ และค่าสาธารณูปโภค)
 • เงินทดรองราชการ
 • จัดทำบัญชี และงบการเงินของหน่วยงาน
 • เงินเดือน, ค่าจ้างประจำ และหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
 • สินเชื่อสวัสดิการธนาคารกรุงไทย, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารออมสิน, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

3. นางสาวศรัญญา  สิทธิ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบ้ติงาน

 • เบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน (ค่าเช่าบ้านข้าราชการ, ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)
 • เบิกจ่ายเงินงบกลาง (เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล, เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร)
 • เงินยืมราชการ (เฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)
 • งานฌาปนกิจสงเคราะห์กรมการพัฒนาชุมชน
 • หนังสือรับรองการมีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาล
 • จัดทำคำขอรับเงินจาก กบข. กรณีสมาชิกลาออก, เกษียณอายุราชการ และถืงแก่กรรม
 • จัดทำคำขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ  กรณีลาออก เกษียณอายุราชการ และถึงแก่กรรม
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
    Link หน่วยงาน  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร  ถนนศูนย์ราชการ  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  47000    โทร/โทรสาร 0-4271-1554

  http://www.porsorsakon.com/